Honeyfruit

Stone

Kilkenny limestone

Dimensions

23.5 x 61.5 x 22cm

Base

Price

£4,500